Bộ lắp ráp Xe cẩu, Xe công trình xây dựng 𝟖𝐢𝐧𝟏 – Construction 𝟖𝐢𝐧𝟏

420.000